Translations 翻译 Dịch

arowanaclub.ca

Administrator
Staff member
We can now offer immediate Google translations to any of over 50 languages with one click. Simply find the flag of the country you wish to translate the forum too, and click its flag located along the top of the page.

or put another way,

现在,我们可以提供即时谷歌翻译,以50种语言以上的任何一次点击。只要找到你想要的国家翻译论坛太,然后点击其旗帜沿着页面顶部的旗帜。

or

Chúng tôi bây giờ có thể cung cấp dịch ngay lập tức Google để bất kỳ của hơn 50 ngôn ngữ với một cú nhấp chuột. Đơn giản chỉ cần tìm thấy những lá cờ của quốc gia mà bạn muốn dịch các diễn đàn quá, và nhấp vào lá cờ của nó nằm ở đầu trang.
hay nói một cách khác,
 
Top